Home » EdiNotes » Archiv

COMDIS 1.0a versus COMDIS 1.0

Vorheriges Segment Struktur Nächstes Segment
Bez Min Max Name
1.0a 1.0 1.0a 1.0 1.0a 1.0
SG219999Dokument-/Nachricht-Einzelheiten
MOA01angeforderter Betrag
COMDIS 1.0a versus COMDIS 1.0
Bez Name Min Typ Anwendung
C516Geldbetrag1
5025Geldbetrag, Qualifier1an..3
9Fälliger Betrag (inkl. USt.)
5004Geldbetrag1n35
Vorheriges Segment Struktur Nächstes Segment
TOP © 2020 Impressum Über uns AGB Lizenzen Datenschutz